Blauwe en Groene Diensten
Pilots > Boeren met water

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

Last updated at: 06/10/2008

Terug

Inleiding

Klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging zullen veranderingen veroorzaken in het functioneren van de Nederlandse watersystemen en dwingen ons na te denken over oplossingen voor verwachte waterproblemen op de lange termijn (Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), Waterbeheer 21e eeuw (WB21)). Wateroverlast, droogte en een slechte grond- en oppervlaktewaterkwaliteit vormen echter ook nu al een toenemend probleem voor de Nederlandse landbouw, natuur  en andere functies van het landelijk gebied. Het beleid geformuleerd in WB21 is gebaseerd op het principe van water vasthouden, bergen en afvoeren. De landbouw is en blijft de grootste grondgebruiker van het landelijk gebied (nu circa 60-70%). Landbouwbedrijven kunnen een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor waterkwantiteits- en waterkwaliteitsproblemen. Door water op landbouwbedrijven anders te gaan beschouwen en mee nemen in de bedrijfsvoering (“blauwe en groene diensten”), kunnen nieuwe kansen ontstaan voor de landbouwbedrijven.

In het landinrichtingsgebeid Olst-Wesepe (Overijssel) is er een aanzienlijke oppervlakte grond nodig voor waterberging. Uit een voorstudie (Corporaal et al., 2002) is gebleken dat waterberging op laaggelegen landbouwgronden een serieuze optie is ten opzichte van het aankopen van gronden door het waterschap. De landbouwgronden zouden in dit eerste geval in de bedrijfsvoering opgenomen dienen te worden en voor het bergen van oppervlaktewater krijgen de boeren een vergoeding, via een zogenaamde “Blauwe dienst” (Stortelder et al., 2001; van Bommel et al., 2003), en lijkt er een duurzame bedrijfsvoering en een goed bedrijfsresultaat mogelijk. De vraag is nu of waterberging op een landbouwbedrijf werkelijk in de bedrijfsvoering is in te passen, wat de bedrijfseconomische gevolgen zijn en wat de hydrologische en milieukundige gevolgen van piekwaterberging zijn? Er is nog zeer weinig ervaring met deze vorm van blauwe diensten in de praktijk en daarom is besloten om als voorbeeld (“pilot”) waterberging op een praktijkbedrijf te gaan onderzoeken en de gevolgen te meten (“monitoren”).

Download hier Alterra-rapport 1224 (pdf), Verkenning van bedrijfsvarianten en milieukundige gevolgen bij piekwaterberging op landbouwgrond in Salland, J.A. de Vos en I.E. Hoving.

Download hier het gepubliceerde artikel in Trouw: Boerenland Wesepe wordt waterberging (pdf) van zaterdag 14 januari 2006.
 

Terug   <Situatie>   <Grondwaterniveaus>   <Grondwaterbemonstering>   <Grondmonsters>   <Profielbeschrijving>  
            <Tensiometers en Penetrograaf>   <Ecologische verspreidingskaart>   <Grasmonsters>   <Logboek Kerkmeijer>
            <Oppervlaktewaterpeil>   <Debiet in- uitlaat>   <Oppervlaktewater monsters>   <Regenmeter>   <Waterpasberekeningen>