Blauwe en Groene Diensten
Waterpas

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 08/05/2006

Het Waterpas-model
Het Waterpas-model beschrijft de relatie tussen waterbeheer, landbouw en milieu. De volgende aspecten spelen een belangrijke rol:
 • Gevolgen voor landbouwkundige en bedrijfseconomische opbrengsten
 • Maatregelen in het kader van EU-regelgeving op het gebied van meststoffen (EU-nitraatrichtlijn) en integraal waterbeheer (EU Kaderrichtlijn Water)
 • Het probleem van bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering
 • Belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat.
Met Waterpas kan berekend worden wat de toekomstige landbouwkundige risico’s op nat- en droogteschade zijn. Dit kan op zowel op bedrijfs- als op perceelsniveau.
Bovendien kunnen de gevolgen voor waterhuishouding, milieu en bedrijfseconomie (BBPR) worden berekend.  
   
Figuur 2: Proefbedrijf Zegveld (Utrecht) in het veenweidegebied. Experimentele gegevens zijn gebruikt voor de calibratie van de Waterpas-berekeningen.  

Figuur 1: Waterpas-schematisatie van een melkveebedrijf met 10 graslandpercelen. Elk perceel is gerelateerd aan een oppervlaktewaterpeil.

 Toekomstige ontwikkelingen

 • Vervangen van verouderde HELP-tabellen door Waterpas-berekeningen
 • Berekeningen voor 100 typische bedrijven in Nederland met verschillend bodemtype, hydrologie en bedrijfsvoering
 • Toepassen in Waternood bij vaststellen GGOR
 • Waterkwaliteitsberekeningen voor stikstof en fosfaat (EU-Kaderrichtlijn Water)
 • Blauwe diensten inbouwen (bedrijfseconomie)

  ____________________________________________________________________________________________

  Toepassing van het Waterpasmodel op het melkveebedrijf Kerkmeijer. Klik hier.