Blauwe en Groene Diensten
Pilots > Boeren met water > Grondwaterbemonstering

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 30/10/2008

Terug

Er zijn 15 grondwaterbemonsteringsbuizen geplaatst om het effect van de berging op de grondwaterkwaliteit te kunnen meten. Dit is belangrijk in het kader van de Nitraatrichtlijn en omdat het grondwater uiteindelijk het oppervlaktewater kan belasten.

De metingen worden verricht rond 1 januari, 1 april, 1 september en 1 oktober door WGS. Per maaiveldhoogte worden de monsters uit de (5) buizen gemengd omdat grote variaties in concentraties worden verwacht door mest- en urineplekken. De monsters worden in het laboratorium van WGS geanalyseerd op:

Ntotaal, NO3, NH4, P-totaal, PO4, SO4, HCO3 en Cl

GPS-posities grondwaterbemonsteringsbuizen (xls)

 

Positie monstername t.b.v in- en uitlaat en grondwater

Omschrijving Benaming WGS Situatietekening
Inlaat UGV82
Uitlaat UGV83
Grondwater Zuid 27GRO18 - Raai 3
Grondwater Midden 27GRO17 - Raai 2
Grondwater Noord 27GRO16 - Raai 1

Uit de figuren volgt dat niet zozeer de inundaties het gevolg zijn van een toename van de nutrientenbelasting van het bodemwater, maar vooral het bemestingsregime. De pieken op 5 oktober 2006 zijn het gevolg van de intensieve beweiding in die periode met pinken en kalveren. Er is geen trend te ontdekken dat de inundaties belangrijke gevolgen hebben voor de nutrientenbelasting van het bodemwater. Deze conclusie wordt gesteund door de resultaten van de infiltatiemetingen: deze tonen aan dat er tijdens een inundatie nauwelijks infiltratie plaats vindt.

Terug