Blauwe en Groene Diensten
Home > POP projectsamenvatting

Home

Pilots

Regelingen

Projecten

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 20/03/2006

Terug naar pagina 1

Samenvatting

Klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging veroorzaken veranderingen in het functioneren van de Nederlandse watersystemen. Ook nu al zijn er toenemende problemen voor de Nederlandse landbouw en andere gebruikers van het landelijk gebied: wateroverlast, droogte en een slechte grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. De waterschappen en provincies maken momenteel de vertaalslag van internationaal en nationaal beleid naar gebiedsgerichte water- en ruimtelijke opgaven. In 2009 moeten zij daartoe stroomgebiedsplannen hebben opgesteld. Daarin zijn waterkwantiteits (WB21)- en ‑kwaliteitsdoelstellingen (KRW) belangrijke onderwerpen.

WB21 (i.e. het beleidsprogramma WaterBeheer in de 21e eeuw) is vooral gericht op een nieuwe inrichting van watergangen om de wateroverlast te verminderen. Het WB21-beleid vraagt daarbij vooral ook ruimte om water langer vast te houden of te bergen.
KRW
(i.e. de KaderRichtlijn Water met resultaatverplichting) is sinds 22 december 2000 van kracht. Deze Europese richtlijn heeft als doel dat alle wateren in 2015 een goede chemische en ecologische toestand hebben bereikt. Nederland wordt beboet als niet aan de doelstellingen wordt voldaan. Vanaf 2009 moeten alle mogelijke maatregelen zijn genomen. Als hieraan voldaan is, is het pas mogelijk dat Nederland in aanmerking komt voor uitzonderingsbepalingen, zoals bijvoorbeeld een verlenging van de termijn waarop aan de doelstellingen moet worden voldaan (twee keer zes jaar) of een verlaging van de doelen.

In 2015 moeten de doelen van zowel het beleidsprogramma WB21-beleid als de KRW zijn bereikt. De landbouw wordt daarmee in relatief korte tijd met veel veranderingen geconfronteerd. Een goede en vroegtijdige informatievoorziening is van groot belang voor een goed bedrijfsresultaat.

Landbouwbedrijven kunnen een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor waterkwantiteit- en waterkwaliteitsproblemen. Door water op landbouwbedrijven anders te gaan beschouwen en mee te nemen in de bedrijfsvoering, kunnen nieuwe kansen ontstaan voor het landbouwbedrijf.  Door middel van multifunctioneel landgebruik en inkomsten uit “blauwe en groene diensten” wordt ernaar gestreefd duurzame landbouwbedrijven met voldoende financieel bedrijfsresultaat te verkrijgen. Door het uitvoeren van twee demonstratieprojecten, op het melkveebedrijf van Kerkmeijer (piekwaterberging) en proefbedrijf Aver Heino, laten we nieuwe vormen van het omgaan met water in de landbouw zien. De bevindingen worden breder toepasbaar gemaakt, om zo een vertaling naar andere bedrijven mogelijk te maken.

“Blauwe en groene diensten” voorzien in een vergoedingsregeling voor boeren voor onder andere het accommoderen van water op hun bedrijf. Daarbij wordt zowel met de belangen van waterbeheerders als die van de boeren rekening gehouden. Financiële consequenties van de blauwe en groene diensten moeten echter duidelijk worden gemaakt en uiteindelijk leiden tot goede bestuurlijke regelingen. Kennisuitwisseling over de uitvoerbaarheid van de KRW tussen boeren, waterbeheerders, de rijksoverheid, en landbouw-, natuur- en milieuorganisaties wordt gestimuleerd. Aansluitend bij bestaande netwerken en demonstratieprojecten zullen wij de samenhang tussen het landbouwbedrijf van de toekomst en de wateropgaven (waterkwantiteit-kwaliteit) laten zien.

Terug naar pagina 1